اخبار ورزشی » یک سال از سیزدهمین جام گذشت/ 365 روز پرحاشیه