اخبار ورزشی » بگو و بخند کروس و بیل روی نیمکت در روز تحقیر رئال!