اخبار اجتماعی » تصویب طرح الزام شهرداری به ارایه لایحه جامع مشارکت و سرمایه گذاری شهر تهران